Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. De website (“Website”) wordt ter beschikking gesteld door Elugie bvba, met maatschappelijke zetel te 2580 Grasheide (Putte), Meester van der Borghtstraat 58 en met ondernemingsnummer BE0844.789.628

1.2. De huidige gebruiksvoorwaarden voor de Website (“Gebruiksvoorwaarden”), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de ”Privacyverklaring” en de ”Cookieverklaring”) geven u informatie over Elugie en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

 

2. Doel en inhoud van de Website

2.1. De Website verstrekt informatie over activiteiten, aanbiedingen en promoties van Elugie. Tevens wordt er informatie gegeven over Elugie als onderneming. Daarnaast kan de Website ook informatie van allerhande aard bevatten, zoals informatie over (My) CHi, blogs over relevante onderwerpen, referenties van Elugie-klanten, …

2.2. Elugie garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en Elugie behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.

 

3. Uw gebruik van de Website

3.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

3.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, “deep link”, “robot”, of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd aan de Website, testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een “Denial of Service” te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.

3.3. Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1. Elugie kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

4.2. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is Elugie niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van Elugie of de communicatie tussen de Website en de servers van Elugie worden aangevallen door derden.

4.3. Elugie geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

4.4 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Elugie communicatie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Elugie Communicatie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren: info@elugie.be

4.5. Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege Elugie.

 

5. Intellectuele eigendom

5.1. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Elugie Communicatie of rechthoudende derden.

5.2. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Elugie. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.

 

6. Wijzigingen

6.1. Elugie behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in juni 2018.

6.2. Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

 

7. Links

7.1. De Website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van Elugie en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat Elugie akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

 

8. Niet-geldigheid van bepalingen
Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

 

9. Afzien van rechten
Indien Elugie bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat Elugie afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

 

10. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.